برچسب: تحقیق دینی

تحقیق نماز

به کارهای خوب و هم می تواند بی ارزش باشد مانند عادت به سیگار . اما اگر امری فطری شد . یعنی براساسفطرت و سرشت پاکی که خداوند در نهاد هر بشری قرار داده...