کار با توابع PHP

    طراحی وب پیشرفته ( کار با توابع ) در این آموزش اصول کار با توابع رشته ای زیر را فرا می گیرید : Strlen – strtolower –  strtoupper –  ucfirst – ucword...