دسته: مقاله منطق فازی

روابط فازی (پایان نامه کارشناسی ارشد) به زبان لاتین

چکیده یکی از مفاهیم بنیادی در علوم محض و کاربردی ، مفهوم یک رابطه است . علم به عنوان کشف روابط بین اشیاء ، حالت ها و رویدادها بیان شده است . روابط فازی...