آموزش مجازی دانشیار

چگونه از چشمانمان مراقبت کنیم ؟

    چشم های شما پنجره ای به سوی دنیا است . بنابراین مراقبت ار آن ها اهمیت بسیار زیادی دارد. مواردی مانند معاینات منظم، خواب کافی و استراحت دادن به چشم ها وقتی...